About Us

- บริษัท สเตเบิ้ล ลายส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท บริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ที่ 3 ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี ซอยสมประสงค์ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ใช้งบประมาณในการดำเนินการกว่า 150 ล้านบาท โดยประกอบกิจการ "การออกแบบ การพัฒนา การบริการหลังการขาย และการผลิต เครื่องระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS), เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer), เครื่องขยายเสียงลำโพงมัลติมีเดีย (Speaker multimedia amplifier), เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียงพร้อมเต้ารับกันสัญญาณรบกวนและฟ้าผ่า (Video/Audio Switcher AC Power Surge Protection Plug), เครื่องแปลงไฟฟ้าและสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (CCTV BACKUP), ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า, และการประกอบแผงวงจร (PCB Board)"
- บริษัท สเตเบิ้ล ลายส์ จำกัด ดำเนินกิจการภายใต้นโยบาย " มุ่งมั่นที่จะออกแบบ/พัฒนา ผลิต และบริการหลังการขาย ให้มีคุณภาพตรงต่อเวลา ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ารักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดมลพิษ ลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติ เน้นการ RECYCLE มุ่งเน้นการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยึดถือหลักความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยหลัก ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยถือเป็นภารกิจสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายและกำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงอันเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ด้วยการทุ่มเททรัพยากร ในการดำเนินการตามระบบ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง "
-บริษัท สเตเบิ้ล ลายส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1291 UPS/มอก.1195 ลำโพง/มอก.1956 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย/มอก.1561 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO จาก CB ที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุสิทธิบัตรปลั๊กพ่วงเครื่องใช้ไฟฟ้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์