Mosquito Run MR-II
File:  
Price:   ไม่ระบุ
Description
1. ใช้งานง่าย  เพียงเสียบสายไฟเข้ากับไฟอาคารวงจรไล่ยุงก็           พร้อมใช้งานทันที
2. ปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยง
3. ไม่ใช้สารเคมี
4. ลำโพง 2 ดอก คลื่นแรงพิเศษ
Specifications
Mosquito Repeller
* Smart Ultra Sonic Microprocessor controlled.
* Input Voltage         :   100 VAC. - 240 VAC.
* Input Power          :  < 2 W
* Output Audio         :  30,000 - 80,000 Hz
Features
     ในประเทศไทยมียุงมากกว่า 400 ชนิด ยุงบางชนิดแค่ก่อความรำคาญโดยการดูดกินเลือดคนและสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารเท่านั้นแต่ก็มียุงอีกหลายชนิดซึ่งนอกจากจะดูดกินเลือดเป็นอาหารแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงต่างๆ มาสู่คนและสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

      เครื่องไล่ยุง SLC MOSQUITO RUN เพื่อปกป้องคุณจากยุงร้าย ทำงานด้วยระบบการปล่อยคลื่นเสียงสูง เพื่อทำการรบกวนประสาทยุงแต่ไม่รบกวนคนและสัตว์เลี้ยง สามารถไล่ยุงได้ทุกชนิดและไม่ก่อให้เกิดสารเคมีที่เป็นอันตราย