Mosquito Run MR-I
File:  
Price:   ไม่ระบุ
Description
1. ใช้งานง่าย  เพียงเสียบสายไฟเข้ากับไฟอาคารวงจรไล่ยุงก็           พร้อมใช้งานทันที
2. Switch Circuit Breaker   สวิทซ์ เปิด-ปิด สำหรับจ่ายไฟช่องรับ     (กรณีช็อตหรือใช้เกินกำลังจะตัดอัตโนมัติ)
3. เสียบได้ 2 ด้าน  ไม่ชนกันและไม่ช็อต
4. ไล่ยุงได้้ทั้ง 2 ด้าน
5. ปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยง
6. ไม่ใช้สารเคมี
7. ลำโพง 2 ดอก คลื่นแรงพิเศษ
8. ใช้กับกระทะไฟฟ้าได้
9. ขาตั้งปลั๊กไฟ

Specifications
Mosquito Repeller
* Smart Ultra Sonic Microprocessor controlled.
* Input Voltage         :   100 VAC. - 240 VAC.
* Input Power          :  < 2 W
* Output Audio         :  30,000 - 80,000 Hz

Power Strip
* Outlets                    :  10 (Universal Type)
* AC Rating               :  250V / 10A. / 50Hz / 2500W
* Cable Standard       :  Tis (มอก.)
    
     - Maximum 2500 Watt. (10A)
     - Overload Protection
     - Short Circuit Protection
     - Surge Protection
Features
     ในประเทศไทยมียุงมากกว่า 400 ชนิด ยุงบางชนิดแค่ก่อความรำคาญโดยการดูดกินเลือดคนและสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารเท่านั้นแต่ก็มียุงอีกหลายชนิดซึ่งนอกจากจะดูดกินเลือดเป็นอาหารแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงต่างๆ มาสู่คนและสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

      เครื่องไล่ยุง SLC MOSQUITO RUN เพื่อปกป้องคุณจากยุงร้าย ทำงานด้วยระบบการปล่อยคลื่นเสียงสูง เพื่อทำการรบกวนประสาทยุงแต่ไม่รบกวนคนและสัตว์เลี้ยง สามารถไล่ยุงได้ทุกชนิดและไม่ก่อให้เกิดสารเคมีที่เป็นอันตราย